Tmi Hannu P. Heino
Kaiku Henkilöstöpalvelut Rauma Oy
Rakennus Sipilä
Rauman Palomiesurheilijat ry
Rauman Maalaus- ja Tapetointipalvelu Oy Ismo Viljanen
Rauman Karjalaiset ry
Viherkäine Oy
Rauman Seudun Sydänyhdistys ry
Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola

Raimo ja Anne Vahanto
Heimo Vainio
Lauri Kaljunen
Ahti ja Sirpa Montonen
V ja T Reijonen
Reijo Lotila
Mauri Ylikoski
Anri Gorski
Seppo Aaltola
Kari Salo
Harri Varho
Sinikka ja Markku Lainio
Jaakko Alho
Helena ja Leo Tammi
Johanna Ylikoski
Atte Mustalampi
Merja ja Jukka Mattila
Seppo Metsäranta
Tapio Leppinen
Jarmo Potila
Iiro Mäkitalo
Esko Sulo
Jouko Nummela
Pekka Aalto
Klaus Kauko
Eija Vahanto
Sami Asikainen
Pekka Ylijoki
Ritva Laitkorpi
Teemu Mäkinen
Riitta Kolkkala
Harri Kuokkanen
Seppo Sattilainen
Risto ja Tarja Arponen
Seppo Salola
Lassi Virtanen
Jyri Kyllästinen
Aimo Huhtamäki
Ilpo Saaristo
Teppo Mannila
Pekka Sippola
Talvikki Välimaa
Jarmo Kylmämaa
Taina Kääntee
Petri Merimaa
Anssi Kuusela
Virpi Helkkula
Rainer Lehti
Esa Vuollet
Aino ja Jaakko Holgeri
Seppo Salin
Elisa Ylikoski
Tero ja Marika Heinikangas
Aulikki ja Matti Kaisjoki
Erkki Finnilä
Inkeri Seikola
Aarto ja Soile Nousiainen
Sanna Kaunismäki
Asta ja Markku Kuusisto
Teija Koponen
Aapo Varis
Matti Peura
Arjak Viljanen
Pentti Oksanen
Raimo Korhonen
Jarmo Sallinen
Matti Laine
Toriparlamentti
Raimo Jussila
Kai Raikunen
Emil Sahlstedt
Jani Ruusunen
Petri Tervo
Leena ja Osmo Aaltonen
Julia ja Kaapo Jokinen
Annukka ja Petri Laitonen
Pasi Manneros
Markku Virtanen
Antti Gahmberg
Aulis Halmela
Saana Sinisalo
Markku Vidqvist
Timo Lehtinen
Paula Vesteri
Pertti Nurminen
Erkki ja Pirjo Pulkkinen
Ari Savila
Antti Lehto
Heli Harjunpää
Mirja Kajantola
Pekka Österman
Teuvo Sippola
Hannu Justen
Markku ja Hilkka Venno
Helena Wasenius
Ritva Tuuna
Juha Tanhuanpää
Pasi Petrell
Mikko Reittonen
Elina ja Viljo Lohtander
Olli ja Helena Pihlava
Venla ja Veera Hurme
Ari Väliniemi
Jari Klemetti
Jaana Siivonen
Eevert Salonen
Antero Myllymäki
Ebba Haveri
Hannu Viinikkala
Kari Ekqvist
Tuula Järveläinen
Esko Sahlstedt
Arto Sotka
Anu Tiira
Jukka Rasilainen
Kirsti Tella
Seppo Meriö
Jonathan Babb
Minna Lähdekorpi
Jaakko ja Riitta Renko
Jessi-Julia Salonen
Martti Ylikangas
Martta Männistö
Touko Valtanen
Teuvo Hallasalo
Harri Ruismäki
Hannu Haapanen
Esko Kangasmäki
Olavi Kauliomäki
Reijo Ringbom
Anne Suominen
Juha Böhm
Jarmo Luotonen
Esa ja Katja Laine
Kaarina, Janne ja Emmi Patrikainen
Aino-Maria Engblom
Eero Ämmälä
Veli-Matti Granbom
S & I Jaakkola
Raimo Pihlajamäki
Oiva Mäkilä
Kirsi Haikonen
Ghita Nyman
Jussi Kyllästinen
Lea ja Olavi Huhtala
Petri Kannisto
Jani Hujanen
Tommi Suomela
Paula Peltonen
Eija Harju
Veijo Simpanen
Heikki Tuominen
Minna Karlund
Anita Jauhiainen
Kari Kyyrö
Taimimaria Aaltonen
Kaisu Rannikko
Ilkka Heikkilä
Seppo Kylä-Raula
Kari Härkälä
Mika Koskinen
Ari Tammela
Leena ja Unto Toronen
Lassi Vahander
Pekka ja Airi Hyvärinen
Anneli ja Otso Liesmäki
Asko Uusitalo
Jyrki Suominen
Erkki ja Raija Häyrinen
Hannu Asumalahti
Ilkka Myrsky
Salla ja Lasse Kuusisto
Jaana ja Saku Kiikola
Jari Vahanto
Inke ja Olli Lehtinen
Päivikki Heinimäki
Marko Helander
Vilma Tahvanainen
Mette Anttila
Outi Aho
Elina Virmasuo-Lehtonen
Henry Ylikangas
Heidi ja Joni Virtanen
Janne Puputti
Silja Okkonen
Raili Tevä
Mikko Uskali
Matti Seikkula
Taisto Nordlund
Satu Kariaho
Christian ja Saima Kari
Jarmo Lavanto
Mikko ja Marika Järvinen
Tuula ja Pertti Marttila
Aleksi Ahlfors
Kaarina Nurmi
Pekka Tiira
Simo Salminen
Angelita Grönroos
Jussi Kumpula
Timo Isosalo
Kai ja Pirjo Rakkolainen
Valtteri Ruohola
Miro Gorski
Mirja ja Jorma Heinonen
Seppo Heinonen
Seppo Lifländer
Merja Sundman
Johanna Alho
Pekka Vilo
Marko Lehtonen
Marko Taipale
Jarmo Kerttula
Raisa ja Juha Valtonen
Pirkko Ylilammi
Hannu Kallio
Irene ja Tuomo Villanen
Esko Liutu
Hannu Saarinen
Tapio Viitanen
Sirpa Sinisalo
Kari Kuromaa
Pami Ruusunen
Lasse Rosvall
Tita Mäkinen
Jaana Siivonen
Hanna-Leena Tahkoniemi
Virpi Kaikumäki
Aatu ja Iisa Aromaa
Helena Sarparanta
Merja Toivassaari
Reijo ja Kaarina Tiira
Timo Kontto
Seppo Vanhatalo
Tuula ja Tuomo Aromaa
Seppo Vuorio
Ismo Luotonen
Reijo Pirilä
Vesa Huhtanen
Jorma Vehmanen
Olli Laapas
Erkki ja Ritva Sirola
Terttu ja Ahti Heinonen
Matti Seppä
Paavo Mäkelä
Jyrki Kaunismäki
Marko Tuomola
Juha Asikainen
Raimo Rintanen
Lasse Suominen
Kaarina Viitanen
Taisto Kaipiainen
Tuula Vainio
Rauno Ojala
Janne Selinkoski
Timo Kaskinen
Heikki Lehto
Jorma Virta
Hannu Leppänen
Aarno Koskinen
Esko Kokkonen
Veijo Vanninen
Mika Kotiranta
Janne Rantanen
Kauko Punkka
Anne Raikunen
Daniel Sahlstedt
Ilkka Savolainen
Tuula Liimola
Lauri Anttila
Hannu Koivuviita
Aarno Laiho
Mika Lindroos
Pekka Yli-Kauhaluoma
Jouko Suhonen
Ahti Rosvall
Pentti Rauhansalo
Sami Heinonen
Pekka Lehtinen
Ulla ja Tenho Aitavaara
Antero Kärkkäinen
Raili Vartila
Terhi Saari
Auli Hanhela
Rauno ja Pirjo Mokka
Kaarina Kylliäinen
Jari Pynninen
Joona ja Emmi Reinikka
Toni Lainio
Jari Kuja-Penttilä
Iina ja Elias Ojanen
Antero Kaskinen
Elsa ja Emma Akkanen
Merja ja Simo Valtanen
Juha Lehtinen
Markku Lehtinen
Matti Keskitalo
Esko ja Heli Kallio
Mika ja Sanna Silander
Markku Salo
Juhani Lehtola
Tarja Roininen
Leena Uusitalo
Pekka Seikkula
Markku Laaksonen
Katriina Viitama-Malen
Sini ja Antti Alitalo
Kyösti Jumppanen
Juhani Vienola
Paula ja Jouko Heino
Kalle Hurme
Soile ja Pekka Isokytö
Kai Kossila
Severi ja Pertti Pirinen
Sinikka Jalonen
Markku Malmsten
Kerttu Kuusisto-Mattsson
Eero ja Mirja Kylänpää
Aimo Markoff
Pirkko Kääriälä
Pertti Ijäs
Lasse Karhu
Pekka Mäkipää
Laila Huunonen
Outi ja Jorma Väätämöinen
Kruukun Glubi
Keijo Nurmi
Jaakko Tuomisto
Lasse Kempas
Iiro Lehtinen
Leena ja Jorma Laitinen
Maritta Pirinen
Hannu Bryggare
Jukka Hyörtti
Heli ja Rainer Helkkula
Hannu Jukola
Niina ja Matti Rantanen
Sirpa Laine
Gerald Dippacher
Seppo Pelamo
Heidi Suvanto
Miro Honkaniemi
Vesa ja Leena Kaskisto
Mika Loven
Essi Lindqvist
Anne Sieviläinen
Jorma Räsänen
Senja Tuominen
Kerttu Kohonen
Kalevi Torkkeli
Seija ja Tauno Nurmi
Kari Piipponen
Tero I.Koivisto
Paavo Ranta-Eskola
Jussi Nurmi
Pirjo ja Jukka Takala
Marjut Kotapalo
Jussi Konttinen
Arja Nieminen
Kaija Vikberg
Orvo Uusitalo
Vappula
Marja Nieminen
Teppo Liimatta
Tiitus ja Kaius Sirola
Eeva Kääriälä
Risto Kallioniemi
Liisa Miettinen
Topias Hyötylä
Paula ja Juhani Korpinen
Olli Kaukonen
Kaija Sjöman
Tommi Haikonen
Pirkko ja Matti Sihvonen
Johanna Kauppi
Petri Suominen
Marjatta Lehtonen
Emilia Kääriälä
Jarmo Kulmala
Kirsi Koskela-Silvennoinen
Vilho Okkonen
Jarmo Santala
Sanna Lindroos
Signe Niemonen
Seppo K Kuusisto
Lasse Suhonen
Seppo Kulmala
Pirjo Lavanto
Pasi Saarinen
Isto Myllymaa
Aino Ahlfors
Milja ja Matias Tiira
Tomi Suvanto
Juha Ylönen
Heikki Malmsten
Petri Hyvösaho
Aatos Niskala
Jukka Arvonen
Heimo Talvio
Ritva ja Jorma Vesiheimo
Aino Johansson
Jari Mäki-Petäys
Jouko Haavisto
Arre Alppiranta
Veera Alho
Raili ja Olavi Huunonen
Pekka Rantanen
Satu Taipale
Ralf Eklund
Laura Sinikallas
Seppo Rannikko
Vesa Heino
Pekka ja Raija Nurmi
Simo ja Margit Suomela
Jorma Rytölä
Hilma Vanhatalo
Esa Lehtinen
Tiina Martikainen
Tarmo Arvela
Tarja Tuomi
Teea Mäkinen
Eero Vihervä
Markku ja Marjo Junnila
Piia Juhola
Tero Aromaa
Mika Kaukkila
Anni Hanni
Maija Niskala
Mikko Pursiheimo
Ulla Vanhatalo
Matti Osmonen
Pekka Torvinen
Kirsti Luotonen
Hannu Ketola
Sari ja Jussi Aikko
Minna Aerila
Kirsti Laapas
Ester ja Edvin Sundman
Tarmo Tuominiemi
Pentti Vilo
Janne ja Saila Männikkö
Arto Kajantola
Armi ja Tapio Yli-Karro
Jari ja Veikko Hautaniemi
Tommi Rintanen
Kai Österman
Tauno ja Pirjo Kivelä
Touko Seikola
Pekka Vainio
Kalle Virtanen
Aatos Pajunen
Senna Sinisalo
Teijo Siivonen
Minna Salmi
Matti Ruusunen
Matti Kiiski
Tapani Jauria
Aarne Erkamaa
Jukka Viitanen
Kristiina Heino
Vesa Heinilä
Raimo Kaikkonen
Noel Sahlstedt
Seppo Lindfors
Kalevi Tuominen
Kirsi Sjöroos
Timo Varis
Tauno ja Oili Iso-Tryykäri
Jussi Kylliäinen
Kaija Rinne
Osmo Lehtonen
Heikki Isoranta
Reino ja Sanni Kupiainen
Timo V Laine
K.Mannonen
Anne Spets
Olli Tiirola
Matti Aalto
Santeri Välimäki
Jukka-Pekka Jylhä
Kari Pasanen
Aurora ja Lumia Ihamäki
Aatu ja Aapo Hellman
Sirkka Reinikka
Kari Sinisalo
Ari Pakaslahti
Timo Laaksonen
Hanna Kaskinen
Vili Kemppi
Sanna ja Matti Varho
Ari Jauhiainen
Lea Suominen
Vesa ja Sirkku Suojanen
Pirjo Kainulainen
Reijo Juhola
Lauri Ämmälä
Pasi Oksanen
Jukka Leväniemi
Antti Räikkälä
Tarja Väisänen
Pekka Koivisto
Katja Seppänen
Heidi Saarnio
Sari Adolfsson
Pirkko ja Raimo Lehtinen
Leena Sinisalo
Tommi Nyman
Reijo Loven
Marja-Liisa Saonegin
Aarno Salonen
Henrik Saarnio
Tuija Kallio
Jaana Valanne
Atso ja Liisa Tulosmaa
Olavi Viitanen
Heikki Merta
Matti Vesanen
Timo Laaksonen
Osmo Harju
Erkki Simula
Antti Kallio
Raimo Rantanen
Eija Liimatta
Elina Tuomisto
Timo Grönlund
Anne ja Arto Vainiola
Lauri Engblom
Jarkko Mikkonen
Sami Junnila
Jarl ja Hannele Berg
Raimo Mikkonen
Henrik & Jarna Grönlund
Aimo Karhunen
Reijo Malmivuori
Markku Eerola
Saga ja Raija Santonen
Joonas Suvanto
Matti Honkaniemi
E&S Juuruskorpi
Arto Sairio
Timo Frimodig
Aino ja Eelis Rinne
Jorma Sieviläinen
Tiina Rintanen
Heli Valtonen
Minna Katavisto
Merja Nevalainen
Jussi Kaartinen
Harri Natunen
Kerttu Landvik
Iiro Nurmi
Tapio Nordvall
Pasi Kupiainen
K Eilu
Mika Laine
Kari Vikberg
Leila ja Jari Kiiskilä
Seppo ja Helena Taipale
Mari Vahtokari
Kieloniemet
Jessica ja Eetu Häyrinen
Simo Raitanen
Ritva Kulmala
Janne Niskala
M.Tevali
Tuomo Laitiomäki
Pekka Ojala
Marja-Leena Leino
Jonna Laine
Anu-Maija Nurmi
Keimo Kivimies
Anna-Maija Auvinen
Eeva-Liisa Vehmanen
Jarmo Niittymaa
Jonna Rajakangas
Mika Korteniemi
Eeva-Liisa ja Heikki Luukkonen
Esa Pelkonen
Seppo Koivulahti
Elisa Katajamäki
Eino Kallio
Kirsi ja Tomi Sandholm
Iisa & Olli Vanne
Outi Tanhuanpää
Tapio Saarni
Ari Koskinen
Elias Leikas
Matti Rantala
Kirsti Tervakangas
Tapio Ketola
Antti Syyrakki
Heikki Kallio
Raimo Rissanen
Maija Kauppi
Pasi Mynttinen
Pasi Siltanen
Heimo ja Pirkko Seikkula
Paavo Hannula
Marja-Leena Alho
Mikko Ahonen
Hannu Gustafsson
Rami Siivonen
Tarmo Isosalo
Mauri Sinisalo
Kari Sinikallas
Seppo Kuikka
Sami Koivula
Saku Näyrä
Merja ja Esa Kosunen
Veli Harjunpää
Jaakko Karvinen
Laila Vahanto
Sanna Siivonen
Pirkko ja Pekka Varho
Raimo Nurmi
Topi Mäkinen
Sirkku ja Raimo Hartikainen
Vesa Heinonen
Tomi Suokanto
Tiina Pernu
Virpi Kaukkila
Anneli Koskinen
Marjo Varjonen
Pasi Lavonius
Ensio ja Pirkko Salomaa
Reijo Siivonen
Rami Nurmi
Seija Luukkonen
Leo Korsoff
Pekka Alvinen
Hanna Leino
Reijo Kulmala
Markku Aalto
Greta ja Oskar Bindar
Roosa Nissilä
Heikki Varjonen
Seppo Siivonen
Pasi Nora
Pentti Hannula
Tapani Peltola
Tuula Österman
Kaija Hentonen
Riitta Kaipiainen
Jouko ja Tuire Aaltonen
Liina Maarni
Matti Koponen
Ulla Ylitalo
Juha Ellmen
Torsti Lundell
Markku Haapala
Pentti Hietikko
Osmo Laaksonen
Unto Valtanen
Timo Lammi
Kimmo Heino
Juuso Saari
Jussi Alanko
Marko Virta
Toivo Marjanen
Jari Saari
Kari Sjöroos
Minna ja Jari Voutilainen
Outi Mynttinen
Ari Ahlfors
Vesa Saarela
Pirjo Salminen
Hannu Keskitalo
Mikko Kallio
Matti Kesti
Teuvo Mäkitalo
Pekka Hoikkala
Leila Koski
Liisa Snellman
Emilia Välimäki
Anneli ja Kari Aaltonen
Satu Ruokonen
Erkki Mäkiö
Virve ja Olavi Huuska
Harri Haltsonen
Matti Sundell
Pertti Tähtinen
Pekka Toivonen
Raimo Kaskinen
Heta Kemppi
Ismo Nordqvist
Outi ja Eero Salmi
Eerik ja Minna Ojala
Team Heininen
Matti Kuula
Tarja Klemetti
Karina Tuominen
Teemu Salonen
Markku Kauppila
Lauri Haveri
Tapani Takala
Kristiina Salonen ja Rafael Eerola
Venni Heinilä
Outi ja Jorma Väätämöinen
Heli Vastamäki
Toni ja Jenna Siivonen
Riitta ja Heikki Saarnio
Anders Lindström
Ossi Nurmi
Markku Saonegin
Joni Salonen
Bigitta ja Olli Pertola
Jonna Salonen
Anne ja Tapani Penttilä
Jorma Kenttä
Mikko Salo
Niilo Koivunen
Heikki Helassalo
Pentti Arponen
Päivi Sipponen
Pekka Joutsa
Alpo Lahtinen
Iida Kauppi
Kari Wendelin
Tomi-Pekka Haapiainen
Milka ja Johannes Vahtoranta
Arja ja Harri Laiho
Jari Engblom
Veikko Mattsson
Terhi Hiltunen ja Heikki Kupiainen
Ritva Vaskelainen
Mattilan Perhe
Mikael ja Gunilla Stål
K.A.I.P.P. Halonen
Jukka Aaltonen
Raimo Jumppainen
Viljo Riittiö
Ida Suvanto
Maj-Lis Honkaniemi
Kari Kujansuu
Leena Toivonen
Vesa Rissanen
Markku Haapanen
Jari ja Paula Hyvärinen
Marjatta ja Markku Uusikartano
Satu Heinonen
Aarno Lehtoruusu
Anja Alanen
Olli Rannikko
Raimo Niemi
Reima Varho
Pirkko Nurmi
Katri ja Mikko Kempas
Pentti Tiejoki
Aulis Lamppu
Eeva ja Tapio Tammivuori
Raimo Heikkilä
Jorma Valanne
Esa, Eine, Maija ja Liisa Sainio
Vesa Lyyra
Kimmo Vahanto
Juhani Kääriälä
Tommi Maihikoski
Sanna Anttila
Minna ja Sakari Vuola
Ulla ja Kari Stenback
Vesa-Pekka Paulasaari
Ilkka Heinimäki
Jarmo Leino
Kalevi Vuori
Hannele Kolsio
Liisa Honka
Arja Nolppari
Jaska Mansikka
Riitta Laine
Tapio Uponen
Keijo Vuorinen
Mikko Männistö
Pekka "Peku" Laaksonen
Pekka Puttonen
Helena Laaksonen
Marja Saviola
Niilo ja Vilho Torpo
Pekka Toivanen
Sanni Gustafsson
Timo Metsäkallas
Anni Ahlfors
Sara ja Topias Vahanto

Yksityisiä lahjoittajia yhteensä 827, joista nimettömiä 45